Hakkımızda

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

a. Sözleflme süresi içinde meydana gelen olay sonucu do¤an ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini
sözleflme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karflı veya
b. Sözleflme yapılmadan önce veya sözleflme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece
sözleflme süresi içinde sigortalıya karflı ileri sürülebilecek taleplere karflı,
sözleflmede belirtilen miktara kadar isteme iliflkin makul giderleri de içerecek flekilde teminat verilir.
Taraflar, (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek flekilde sözleflme yapabilecekleri gibi, her ikisini
içerecek flekilde de sözleflme yapabilir.
Sigortalının iflletmesi ile ilgili sorumlulu¤u için yaptırılmıflsa, sözleflmede aksine hüküm yoksa bu
sigorta, sigortalının temsilcisi ile iflletmenin veya iflletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde
ve iflletmede çalıfltırılan kiflilerin sorumlulu¤unu da karflılar.
A.2.Sigortan›n Co¤rafi S›n›r›
Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa etti¤i mesleki faaliyetler için geçerlidir; ancak,
taraflar sigortalının yurtdıflında yürütece¤i mesleki faaliyetlerin de sigorta kapsamına alınmasını kararlafltırabilir.
A.3.Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Afla¤ıdaki hâller teminat kapsamı dıflındadır:
a. Sigortalının, poliçede belirlenmifl ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki
faaliyeti dıflındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
b. Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranıflları,
c. Sigortalı veya çalıfltırdı¤ı kiflilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuflturucu
ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar.
A.4. Aksine Sözleflme Yoksa Teminat Dıflında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler
A.4.1. Aksine Sözleflme Yoksa Teminat Dıflında Kalan Haller
a. Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmıfl veya herhangi
bir yöntem ile (veya benzer bir flekilde) tekrar ço¤altılmıfl olsun veya olmasın her tür belge kaybı
veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmifl bilgi ve malzemenin kaybı veya imha
edilmesi;
b. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim;
c. Her türlü haksız rekabet.
A.4.2. Aksine Sözleflme Yoksa Teminat Dıflında Kalan Tazminat Talepleri
a. Her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden
kaynaklanan tazminat talepleri;
b. Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardefl, efl ve çocuklarına karflı sorumlulu¤undan
do¤an tazminat talepleri;
c. Her türlü çevre kirlili¤inden do¤rudan veya dolaylı olarak do¤an sorumluluklar nedeniyle yapılan
tazminat talepleri;
ç. Niteli¤i ne olursa olsun afla¤ıdaki hâllerden do¤rudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak tazminat
talepleri:
aa. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer
atıklardan kaynaklanan iyonize ıflınımlar veya kirlilik,
bb. Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileflim veya bunun nükleer
bir parçasının tehlikeli özellikleri,
cc. Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest
içeren ürünlerin varlı¤ından, üretiminden, elleçlenmesinden, ifllenmesinden, satıfl, da¤ıtım,
depolama, bırakılma veya kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya
asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri. 1
d. Bir sözleflmenin ifasına veya özel bir anlaflmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü
aflan her tür talepleri;
e. Manevi tazminat talepleri.
A.4.3. Aksine Sözleflme Yoksa Teminat Dıflında Kalan Ödemeler
a. ‹darî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai flartlar;
b. Sigortalının iflasına ba¤lı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar;
c. Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan do¤an di¤er bilumum masraflar;
ç. ‹steme iliflkin sigorta bedelini aflan giderler.
A.5. Sigortanın Bafllangıcı ve Sonu
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlafltırılmadıkça,
Türkiye saati ile ö¤len saat 12.00’de bafllar ve ö¤len saat 12.00’de sona erer.
B. ZARAR VE TAZM‹NAT
B.1. Rizikonun Gerçekleflmesi
Sözleflmenin;
- A.1.’in (a) bendinde belirtilen flekilde yapılması hâlinde, sigortalının, sözleflme süresi içinde yürüttü¤ü
mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleflme dönemi gerekse sözleflmenin bitiminden itibaren iki
yıl içinde baflkalarının zarara u¤raması sonucunda,
- A.1.’in (b) bendinde belirtilen flekilde yapılması hâlinde bir yıldan az olmamak kaydıyla sözleflme
yapılmasından önce veya sözleflme yürürlükteyken meydana gelen olaya ba¤lı olarak;
a. Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dahilinde olmak kofluluyla sigortalı tarafından
ödeme yapılması veya,
b. Sigortacının, sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendi¤i mesleki sorumluluk
sigortalarında, tebligat ile davanın veya hukuki takibin ö¤renilmesiyle,
c. Zararın gerçekleflti¤inin ve bu zararın sigortalının sorumlulu¤undan kaynaklandı¤ının
mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde riziko gerçekleflmifl olur.
B.2. Rizikoya ‹liflkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri
Sigortalı ve sigorta ettiren, afla¤ıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a. Sigortalı sorumlulu¤unu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirmek,
b. Haberdar oldu¤u andan itibaren rizikonun gerçekleflti¤ini, derhal sigortacıya ihbar etmek,
c. Sigorta sözleflmesi yokmufl gibi, imkanları ölçüsünde zararın önlenmesi, azaltılması ve artmasının
önlenmesi için gerekli her türlü önlemi almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek mesleki
faaliyet dıflındaki sigortacılıkla ilgili makul talimatlara uymak,
ç. Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve flartlar altında gerçekleflti¤inin
ve sonuçlarının tespitine; tazminat yükümlülü¤ü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yarayacak,
elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri makul sürede vermek,
d. Zarardan dolayı, dava yolu ile veya baflka yollarla bir tazminat talebi karflısında kaldı¤ı veya
aleyhine cezai kovuflturmaya geçildi¤i hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve
tazminat talebine ve cezai kovuflturmaya iliflkin olarak almıfl oldu¤u ihbarname, davetiye ve benzeri
tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,
e. Sigorta konusu ile ilgili baflka sigorta sözleflmesi varsa bunları sigortacıya bildirmek.
B.3. Rizikoya ‹liflkin Olarak Sigortacının Hak, Borç ve Yükümlülükleri
B.3.1. Giderlerin Ödenmesi
Sigortacı, zararı önleme, azaltma, artmasına engel olma ve rücu haklarının korunmasına yönelik sigortalının
yaptı¤ı makul giderleri, bunlar faydasız kalmıfl olsalar bile, sigorta tazminatından ayrı olarak tazmin eder.
Sigortacı, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin karflılanması amacıyla gerekli tutarı avans olarak
ödemek zorundadır.
B.3.2. Tazminata ‹liflkin Avans Verilmesi
Sigortacı, sigortalının talebi üzerine, tazminat talebine iliflkin giderler için avans vermek zorundadır.
B.3.3. Tazminatın Ödenmesi
Rizikonun gerçekleflmesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi belgelerin istenilece¤i poliçe
ekinde açık ve anlaflılır flekilde yer almak zorundadır.
2
Sigorta tazminatı, rizikonun gerçekleflmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden
sonra sigortacının edimine iliflkin arafltırmaları bitince ve her hâlde rizikonun gerçekleflti¤ine iliflkin bildirimin
yapılmasından kırkbefl gün sonra muaccel olur. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme
gecikmiflse süre ifllemez.
Arafltırmalar, rizikonun gerçekleflti¤ine iliflkin bildirimin yapılmasından ya da zarar görenin do¤rudan
sigortacıya baflvurmasından bafllayarak üç ay içinde tamamlanamamıflsa; sigortacı, tazminattan mahsup
edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya anlaflmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz
sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak öder.
Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düfler.
Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleflme hükümleri geçersizdir.
Zarar, sosyal güvenlik kurumları tarafından karflılandı¤ı ölçüde sigortacının sorumlulu¤u sona erer.
B.3.4. Sigortalıya Yardım
Sigortacı, sigortalı tarafından usulüne uygun olarak bildirimde bulunulması ya da zarar gören tarafından
kendisine do¤rudan talepte bulunulmasından itibaren befl gün içinde, zarara u¤rayanın istemleriyle ilgili
olarak ve sigortalının adına, fakat sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait olmak üzere, gerekli hukuki
ifllemlerin gerçeklefltirilip, kararların alınmasını ve ayrıca savunmaya yardımda bulunmayı üstlenip
üstlenmeyece¤ini sigortalıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar yapılması zorunlu ifllemleri sigortalı yürütür.
Sigortacı yaptı¤ı ifllemlerde sigortalının hak ve menfaatlerini gözetir.
Sigortacı bildirimde bulunmamıflsa, sigortalı aleyhine kesinleflen tazminatı öder. Ancak, sigortalının
sigortacının onayını almadan yaptı¤ı sulh sözleflmesi, bildirimden itibaren onbefl gün içinde onay
verilmemiflse, sigortacıya karflı geçersizdir; sigortacı haklı olmayan sebeplerle sulhe onay vermekten
kaçınamaz.
B.3.5. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı
Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi amacıyla, zarar görenden bilgi
isteyebilir. Zarar gören, sa¤lanması ihtimali bulunan ve istenilmesi haklı görülebilecek ilgili tüm belgeleri
sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu zorunlulu¤a uymaması hâlinde, durumun zarar görene
yazılı bildirilmifl olması kaydıyla, sigortacının sorumlulu¤u, zorunluluk yerine getirilmifl olsaydı ödemek
zorunda kalaca¤ı miktarla sınırlıdır.
B.4. Halefiyet
Sigortacı, ödedi¤i tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer.
B.5. Do¤rudan Dava Hakkı
Zarar gören, u¤radı¤ı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleflmesi için
geçerli zamanaflımı süresi içinde kalmak flartıyla, do¤rudan sigortacıdan isteyebilir.
C. ÇEfi‹TL‹ HÜKÜMLER
C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumlulu¤unun Bafllaması
Sigortacının sorumlulu¤u, primin ödenmesi ile bafllar. Aksi kararlafltırılmadıkça, primin ödenmemesi hâlinde,
poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortacının sorumlulu¤u bafllamaz ve bu flart poliçeye yazılır.
C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleflme Yapıldı¤ı Sırada Beyan Yükümlülü¤ü
Sigorta ettiren sözleflmenin yapılması sırasında bildi¤i veya bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya
bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlıfl bildirilen hususlar, sözleflmenin de¤iflik
flartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü
olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır.
Sigortacı sigorta ettirene, soru listesi vermiflse, listedeki sorular dıflındaki hususlarda sigorta ettirene hiçbir
sorumluluk yüklenemez; me¤erki, sigorta ettiren önemli bir hususu kötü niyetle saklamıfl olsun.
Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemifl veya yanlıfl bildirilmifl oldu¤u takdirde, sigortacı onbefl
gün içinde sözleflmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir. ‹stenilen prim farkının on gün içinde kabul
edilmemesi hâlinde, sözleflmeden cayılmıfl kabul olunur. Önemli hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu
ö¤renilememifl olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu de¤ifltirmez. Ancak,
bildirilmeyen veya yanlıfl bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek durumu sigortacı tarafından biliniyorsa,
sigortacı beyan yükümlülü¤ünün ihlal edilmifl oldu¤unu ileri sürerek sözleflmeden cayamaz. ‹spat yükü
sigorta ettirene aittir.
3
Sigortacı, cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçmiflse veya caymaya yol açan
ihlale kendisi sebebiyet vermiflse ya da sorularından bazıları cevapsız bırakıldı¤ı hâlde sözleflmeyi
yapmıflsa sözleflmeden cayamaz.
Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlı ise, sigortacı rizikoyu taflıdı¤ı süreye ait primlere hak kazanır.
Rizikonun gerçekleflmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülü¤ü ihlal edildi¤i takdirde,
bu ihlal tazminatın miktarına yahut rizikonun gerçekleflmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine
göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülü¤ünün ihlali
ile gerçekleflen riziko arasında ba¤lantı varsa, sigortacının tazminat ödeme borcu ortadan kalkar; ba¤lantı
yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını
öder.
C.3. Sözleflmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülü¤ü
Sigorta ettiren, sözleflmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu
a¤ırlafltırarak tazminat tutarının artmasını etkileyici davranıfl ve ifllemlerde bulunamaz.
Sigorta ettiren veya onun izniyle baflkası, rizikonun gerçekleflme ihtimalini artırıcı veya mevcut durumu
a¤ırlafltırıcı ifllemlerde bulunursa yahut sözleflme yapılırken açıkça riziko a¤ırlaflması olarak kabul edilmifl
bulunan hususlardan biri gerçekleflirse derhâl; bu ifllemler bilgisi dıflında yapılmıflsa, bu hususu ö¤rendi¤i
tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir.
Sigortacı sözleflmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleflmesi veya mevcut durumun a¤ırlaflması ihtimalini
ya da sözleflmede riziko a¤ırlaflması olarak kabul edilebilecek olayların varlı¤ını ö¤rendi¤i takdirde, bu
tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın on gün içinde kabul
edilmemesi hâlinde sözleflme feshedilmifl sayılır. Me¤er ki, rizikonun artmasına, sigortacının menfaatiyle
iliflkili bir husus ya da sigortacının sorumlu oldu¤u bir olay veya insanî bir görevin yerine getirilmesi sebep
olmasın.
Sigortacı, rizikonun gerçekleflmesinden önce, sigorta ettirenin beyan yükümlülü¤ünü kasıtlı olarak ihlal
etti¤ini ö¤renince, birinci fıkraya göre sözleflmeyi feshetse bile, de¤iflikli¤in meydana geldi¤i sigorta
dönemine ait prime hak kazanır.
Rizikonun gerçekleflmesinden sonra sigorta ettirenin ihmali belirlendi¤i ve de¤iflikliklere iliflkin beyan
yükümlülü¤ünün ihlal edildi¤i saptandı¤ı takdirde, söz konusu ihlal tazminat miktarına ya da rizikonun
gerçekleflmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, tazminattan indirim yapılır. Sigorta
ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen de¤ifliklik ile gerçekleflen riziko arasında ba¤lantı varsa, sigortacı
sözleflmeyi feshedebilir; bu durumda sigorta tazminatı ödenmez. Ba¤lantı yoksa, sigortacı ödenen primle
ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını öder.
Sigortacı, rizikonun gerçekleflmesinden önce, sigorta ettirenin beyan yükümlülü¤ünü kasıtlı olarak ihlal
etti¤ini ö¤renince, sözleflmeyi feshetse bile, de¤iflikli¤in meydana geldi¤i sigorta dönemine ait prime hak
kazanır.
Sigortacıya tanınan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade etmesi için verilen süre içinde, yapılan
de¤ifliklikle ba¤lantılı olarak rizikonun gerçekleflmesi hâlinde, sigorta tazminatı ödenen primle ödenmesi
gereken prim arasındaki oran dikkate alınarak hesaplanır.
C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu
Sigorta ettirenin bilgisine ve davranıflına hukuki sonuç ba¤lanan durumlarda, sigortadan haberi olması
flartı ile sigortalının bilgisi ve davranıflı da dikkate alınır.
C.5. Tebli¤ ve ‹hbarlar
Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesi yapan
ya da yapılmasına aracılık eden acenteye yapılır.
Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karflı yapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene karflı yapılacaksa
sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
Taraflara imza karflılı¤ı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup
hükmündedir.
Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta
ettirene ulafltı¤ı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.
4
C.6. Sigorta Sözleflmesinin Son Bulması
Sigorta sözleflmesi; poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi, sigortacının iflası, sözleflmenin
feshi ve sözleflmeden cayılma hâllerinde son bulur.
Mevzuattan kaynaklanan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleflmenin son bulması durumunda
ifllemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade olunur.
C.7. Özel Fesih Nedenleri
Sigorta ettiren, sigortacının sorumlulu¤u bafllamadan önce, kararlafltırılmıfl primin yarısını ödeyerek
sözleflmeden cayabilir.
Sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalına iliflkin ruhsatının iptal edilmesi veya sözleflme
yapma yetkisinin kaldırılması gibi hâllerde; sigorta ettiren, bu olguları ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay
içinde sigorta sözleflmesini feshedebilir.
Sigorta ettiren, aciz hâline düflen veya hakkında yapılan takip semeresiz kalan sigortacıdan, taahhüdünün
yerine getirilece¤ine iliflkin teminat isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemifl ise
sigorta ettiren sözleflmeyi feshedebilir.
C.8. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleflmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ve sigorta
ettirene iliflkin ö¤renece¤i sırların saklı tutulmamasından do¤acak zararlardan sorumludur.
C.9. Zamanaflımı
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün istemler, alaca¤ın muaccel oldu¤u tarihten bafllayarak iki yıl ve
sigorta tazminatına iliflkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleflti¤i tarihten itibaren on yıl geçmekle
zamanaflımına u¤rar.
C.10. Klozlar ve Özel fiartlar
Bu genel flartların eki niteli¤indeki klozlar genel flartlara göre özel düzenlemeler içerebilir. Taraflar, sigorta
ettiren ve sigortalının aleyhine olmamak üzere özel flartlar kararlafltırabilir.